název-ZŠ Jarov cesta-ZŠ Jarov strom strom-pravý
ptáček-levý
ptáček-pravý
písmo-MŠ Jarov MŠ Jarov písmo-ZŠ Jarov ZŠ Jarov ptáček pravý East Jarov
beruška škola

Stránky tříd MŠ

Vítejte na stránkách MŠ

otevřete

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ZŠ

klikněte

Stránky školní družiny

Vítejte na stránkách ŠD

klikněte

Caption Title Here

Vítejte na stránkách ŠJ

klikněte

Participativní rozpočet

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 PRO ROK 2016

 

Jméno a příjmení navrhovatele: Mgr. Kateřina Petřinová

 

NÁVRH

Název: Úprava porostu a vytvoření studijní zahrady v areálu ZŠ a MŠ Jarov (část pozemku do ulice Pod Lipami, pod novou budovou školní družiny)

Krátká anotace: Cílem projektu je upravit část pozemku ZŠ Jarov (do ulice Pod Lipami) tak, aby byla využitelná pro žáky a esteticky přijatelná pro okolní obyvatele. Plocha bude osázena keři a skalničkami s popisky a bude mj. sloužit žákům školy ve výuce přírodovědných předmětů a k rozvoji vztahu k přírodě a péči o ni.

Odůvodnění: Areál ZŠ a MŠ Jarov prochází v posledních letech velkou proměnou. Po dostavbě budovy školní družiny dochází k terénním úpravám pozemku. V současnosti jsou zahradnicky ošetřeny a upraveny plochy mezi budovou školy a přilehlou ulicí V Zahrádkách až k novému dětskému hřišti na rohu ulic V Zahrádkách a Pod Lipami. Další část pozemku do ulice Pod Lipami byla v minulosti neestetická, zarostlá křovinami, bez možnosti využití. Při stavbě budovy družiny došlo k vykácení starého a neošetřovaného porostu a byly zasázeny nové stromy. Cílem projektu je dokončit úpravy této oblasti tak, aby byla využitelná pro žáky školy a zároveň esteticky přijatelná pro obyvatele okolních ulic. Plocha bude osázena trvalkami a travinami, bude vytvořena skalka, jednotlivé rostliny budou označeny a popsány tak, aby zahrada plnila i vzdělávací funkci. Mezi jednotlivými skupinami rostlin povede stezka, která umožní nejen rostliny pozorovat a poznávat, ale v rámci výuky o ně i pečovat. Očekávám, že touto praktickou výukou bude podpořen vztah dětí k přírodě. Jsem přesvědčená, že budou-li děti trávit čas v příjemném a inspirujícím prostředí, vyrostou z nich zralé a zodpovědné osobnosti, kterým nebude lhostejné prostředí, ve kterém žijí a pracují. Dotčená oblast se nachází v přístupné části areálu školy, takže ji mohou využít i zájemci z řad široké veřejnosti.

Popis: Současný stav plochy pod budovou školní družiny při ZŠ a MŠ Jarov do ulice Pod Lipami je nevyhovující. V nedávné době došlo sice v souvislosti se stavbou nové budovy školní družiny k vykácení některých starých dřevin a osázení novými stromy, ale na místě zůstaly pařezy, kameny a další odpad. Popisovaná část pozemku je proto nevyužitelná a hyzdí jinak pěkný a nový areál školy (viz fotodokumentace v příloze č. 1). Získané finanční prostředky budou využity především na nákup služeb - zahradnické práce. Projekt bude zahájen vyčištěním dotčené plochy od pařezů, kamenů a odpadu, jejich odvozem a likvidací. Dále bude plocha zahumusována a na připravenou půdu bude založen trávník se skalkou. Vzhledem k tomu, že upravovaný terén leží ve svahu, bude zpevněn prkny. Návrh úpravy je v příloze č. 2. Další část finančních prostředků bude použita na výrobu popisných cedulí. S jejich přípravou pomohou pedagogové a žáci školy. Udržovací práce na ploše bude v dalších obdobích provádět na vlastní náklady škola tak, aby byla zajištěna dlouhodobost a udržitelnost projektu.

Předpokládané náklady: 300.000,-

Odhad počtu osob zasažených realizací návrhu: Cílovou skupinou projektu jsou především žáci ZŠ a MŠ Jarov (min. 300 dětí) a jejich rodiče. Výslednou estetickou funkci projektu ocení ale i obyvatelé okolních ulic a kolemjdoucí, jejichž počet nelze přesně vyčíslit. Vzhledem k tomu, že přilehlá část ulice Pod Lipami je velmi vytíženou komunikací jak pro automobily, tak pro pěší (přímá cesta k tramvajové zastávce Chmelnice a k poliklinice Jarov), bude množství těchto osob nezanedbatelné.

Zobrazeno: 1120